කියවන්න

ලිබරල්වාදය යනු විවිධ සංරචකවලින් සෑදූ තාර්කික දැක්මක් වන අතර එය විවිධ වටිනාකම්වලින් අනුපූරකව ග්රහණය කර ගත හැකි ය: නිදහස, පුද්ගලවාදය, බලය පිළිබඳ, සැකය, නීතියේ ආධිපත්යය, ඉවසීම, සාමය, වගකීම සහ ස්වයංසිද්ධ අනුපිළිවෙල.

මේ පිළිබඳව පැහැදිලි  සහ සම්පූර්ණ  අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා  සම්පූර්ණ වීඩියෝ මාලාව නරඹන්න, කියවන්න හෝ සවන් දෙන්න.